ჩვენი მეთოდიკა

ჩვენ ვაერთიანებთ უცხო ენების შესწავლის ყველაზე მოწინავე და ეფექტურ მეთოდებს

მეთოდიკის შექმნის შესახებ

ჩვენ ვიცავთ პრინციპს, რომ არც ერთი ენა არ შეიძლება „ბოლომდე ისწავლო“, აუცილებელია მასზე საუბარი. ამიტომ თითოეულ საგანმანათლებლო ტექნოლოგიას ჩვენ ვიყენებთ მისი ეფექტურობიდან გამომდინარე.
ჩვენი სასწავლო მასალის შესაქმნელად მივმართავთ მხოლოდ დამოწმებულ აკადემიურ წყაროებს, რათა მოსწავლეებმა სწორად ისაუბრონ ლიტერატურულ ქართულ ენაზე.

სისტემურობა (თანმიმდევრულობა)

01
გრამატიკის სისტემატური შესწავლა გვეხმარება ენის შინაგანი არსის გაგებაში. მოსწავლეები კი არ იზეპირებენ გრამატიკას, არამედ სწავლობენ ენის ლოგიკის გაგებას.
მაგალითად, მიცემითი ბრუნვის შესწავლისას მაშინვე ვიმახსოვრებთ როდის ვიყენებთ მას: ამ ბრუნვის ფორმაში -ს დაბოლოებით წინადადებაში დგას დამატება. ამ ბრუნვის შესწავლისას თქვენ შეძლებთ ისაუბროთ გავრცელებული წინადადებებით, მეტყველება გახდება უფრო ბუნებრივი და მდიდარი.

მოქმედების მეთოდი

02
ამ მეთოდის წყალობით, კომუნიკაციისთვის სტუდენტები როლური თამაშის სახით სწავლობენ მთელ სემანტიკურ ბლოკებს და მათ შეუძლიათ დაუყოვნებლივ გამოიყენონ ის პრაქტიკაში.
სასწავლო მასალა შთაგონებულია რეალური ცხოვრებისეული სიტუაციებით, პრაქტიკული და ადვილად დასამახსოვრებელია.

ბუდობრივი მიდგომა

03
სიტყვების შესწავლა ხდება ჯგუფურად მნიშვნელობის მიედვით. თითოეულ გაკვეთილზე სიტყვები კონკრეტულ სასაუბრო თემაზეა.
მაგალითად, მიცემითი ბრუნვის შესწავლისას მაშინვე ვიმახსოვრებთ როდის ვიყენებთ მას: ამ ბრუნვის ფორმაში -ს დაბოლოებით წინადადებაში დგას დამატება. ამ ბრუნვის შესწავლისას თქვენ შეძლებთ ისაუბროთ გავრცელებული წინადადებებით, მეტყველება გახდება უფრო ბუნებრივი და მდიდარი.

პირდაპირი მეთოდი

04
ვიზუალური და აუდიო მასალების გამოყენება საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ასოციაციური აზროვნება ისე, რომ არ დაგჭირდეთ სიტყვების დაზეპირება.
გეხმარებათ, მაშინვე ისწავლოთ აზროვნება ქართულ ენაზე ნაცვლად იმისა, რომ ყოველ ჯერზე საკუთარ გონებაში მშობლიური ენიდან თარგმნოთ ქართულად და პირიქით.

კომუნიკაციური მიდგომა

05
ენის შესწავლა ხდება კომუნიკაციის საშუალებით. კომუნიკაციის პროცესი და სავარჯიშოების მრავალფეროვნება აჩქარებს დამახსოვრების პროცესს დაზეპირების გარეშე.
ამ პრინციპის წყალობით ხდება ყველა უნარის თანაბარი განვითარება: კითხვის, მოსმენის, წერის, საუბრის.

სიტყვების სწავლა

06
ახალი სიტყვების სწავლისადმი განსაკუთრებული მიდგომიდან გამომდინარე, ჩვენს მოსწავლეებს შეუძლიათ დაუყოვნებლივ ისაუბრონ კონკრეტულ თემაზე, რათა ყოველთვის იყოს რაიმე სალაპარაკო მშობლიურ ენაზე.
მაგალითად, „ოჯახის“ თემის შესწავლისას მოსწავლე ეცნობა სიტყვებს ამ თემის შესახებ, რათა შემდეგ ენის მატარებელს მოუყვეს თავისი ოჯახის ყველა წევრზე და გამოჰკითხოს ის მისი ოჯახის შესახებ.